PROGRAM O3

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Almaks d.o.o. Beograd vrši obuku fizičkih lica po programu 03 za dobijanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1) i za dobijanje licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2). Dakle, u pitanju je jedna obuka koja obuhvata nastavni program za dve licence.

Koje uslove moraju ispunjavati kandidati ukoliko žele da se licenciraju?

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbešenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih licenci, u skladu sa članom 12 Zakona o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13, 42/15 i 87/18), i to:

 

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. ima prijavljeno prebivalište na teritorji Republike Srbije;
 3. da je punoletno;
 4. ima najmanje srednje obrazovanje;
 5. nema bezbednosnih smetnji;
 6. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem ili izveštajem nadležne zdravstvene ustanove ili uverenjem da je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja ako poslove obavlja sa oružjem, ne starije od 60 dana u momentu podnošenja zahteva;
 7. je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;
 8. je savladalo obuku u skladu sa ovim zakonom;
 9. ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Pored navedenog, postoji i poseban uslov koji treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja Sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja  i nadzora nad izvođenjem Sistema tehničke zaštitie- jeste da ima  stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.

 

Takođe, prema članu 10 Zakona o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13, 42/15 i 87/18), koji uređuje uslove dobijanja Licence za pravna lica, navodi kao poseban uslov za Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite – da pravno lice ime najmanje jednog zaposlenog sa višim obrazovanjem stečenim po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05) ili visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

Gde se održava obuka, vreme trajanja i cena obuke

Obuka se realizuje  na Vračaru, ul. Gospodara Vučića 129, prema prethodno utvrđenom rasporedu.

Obuka traje 25 nastavnih časova, što je 5 dana, u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslovi privatnog obezbeđenja i redarske službe. Informaciju o ceni obuke možete dobiti na sledećem broju telefona +381 66 82 82 500.

Sadržaj obuke

Obuka je teorijskog karaktera, a predavanja su organizovana prema temama i pitanjima definisanim od strane MUP-a, u cilju adekvatne pripreme za stručni ispit. Na prvom času obuke, svaki polaznik dobija materijal za praćenje obuke.

Redosled koraka u realizaciji
 1. Potvrdite, prijavite broj polaznika po obukama – rezervacija (kontakt: +381 66 82 82 500; obuke@almaks.rs)
 2. Kompletirajte dokumenta koja su potrebna za svakog polaznika
 • Prijava za obuku sa čitko i kompletno popunjenim podacima
 • Očitana ili kopirana lična karta
 1. Ugovor o organizovanju i sprovođenju stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja između pravnih lica i dostaviti overen spisak polaznika obuke (ili ugovor između pravnog i fizičkog lica, ukoliko polaznik dolazi nezavisno na obuku)
 2. Obuka se realizuje u definisanom terminu
 3. Fakturisanje i plaćanje
 4. Ukoliko je polaznik obuke prisustvovao časovima obuke, uspešno položio test i ispunio uslove iz Ugovora o obuci, dobija POTVRDU O OBUČENOSTI sa kojom se može prijaviti u MUP za polaganje ispita za odgovarajuću licencu

Za sve dodatne informacije, pitanja i nedoumice koje se tiču obuka možete nas kontaktirati putem email-a obuke@almaks.rs ili  na broj telefona +381 66 82 82 500.

Šta nakon obuke?

Obuka je samo prvi korak ka dobijanju licence za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja. Svaki polaznik nakon obuke mora da položi stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koji organizuje stručna Komisija MUP-a. Kako bi se prijavio za polaganje stručnog ispita svaki kandidat mora da dostavi MUP-u sledeću dokumentaciju:

 

Dokaz o uplati mora biti overen pečatom banke. Ukoliko plaćanje za kandidate vrši pravno lice, u polju svrha uplate mora da se naznači ime i prezime kandidata na koga se uplata odnosi.

Sakupljenu dokumentaciju dostaviti na adresu: UPRAVA POLICIJE, PU ZA GRAD BEOGRAD, BULEVAR DESPOTA STEFANA 107, 11000 BEOGRAD.

 

Detaljno uputsvo za prijavu ispita možete videti na ovom linku.

 

Nakon položenog stručnog ispita polaznici treba da predaju dokumentaciju za izdavanje licence mesno nadležnom MUP-u. Detaljno uputstvo za izdavanje licence za fizičko i za pravno lice možete videti na ovom linku.

 

Na kraju, svi polaznici koji dobiju licencu postaju  službenici obezbeđenja. Svi službenici obezbeđenja (bez obzira koju licencu poseduju), treba da sa sobom pri vršenju službene dužnosti nose službenu legitimaciju. Uputstvo za izdavanje legitimacija službenicima privatnog obezbeđenja možete videti ovde.

PROGRAM 01

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

PROGRAM 03

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

PROGRAM 04

Obuka za dobijanje licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian