Procena rizika od katastrofa

Da li morate imati Procenu rizika od katastrofa i propratne planove?

Procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja mogu da izrađuju jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, i koja imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja. Kompanija Almaks poseduje ovlašćenje, i u tom pogledu je u mogućnosti da Vam pruži kvalitetnu uslugu.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije. Kontaktirajte nas na mail almaks@almaks.rs ili putem telefona na 011/2852606

Izradom procene rizika od katastrofa prepoznaju se, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća i to kroz sledeće korake:

 • Opis i stanje štićenih vrednosti,
 • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća,
 • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti,
 • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije,
 • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Procena rizika od katastrofa predstavlja dokument na osnovu koga se izrađuju Planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Koji zakon se odnosi na ovu oblast?

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine.

Šta je to procena rizika od katastrofa?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Šta je plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja predstavlja operativni dokument čija pravilna upotreba ima za cilj zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Plan zaštite i spasavanja definiše mere i aktivnosti, kao i snage i sredstva za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kao način njihovog organizovanja i delovanja u vanrednim situacijama.

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Šta je plan zaštite od udesa?

Privredno društvo i drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, dužno je da izradi i Ministarstvu dostavi na saglasnost Plan zaštite od udesa kao i da u skladu sa tim dokumentom, preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

Kompanija Almaks poseduje ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa, i u tom pogledu je u mogućnosti da Vam pruži kvalitetnu uslugu.

Šta je plan smanjenja rizika od katastrofa?

Planom smanjenja rizika od katastrofa utvrđuju se konkretne preventivne, organizacione, tehničke, finansijske, normativne, nadzorne, edukativne i druge mere i aktivnosti koje su nadležni državni organi i drugi subjekti, na osnovu procene pojedinih rizika, dužni da preduzmu u budućem periodu u cilju smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica.

Plan smanjenja rizika od katastrofa se izrađuje i donosi za teritoriju

 • Republike Srbije (Nacionalni plan smanjenja rizika od katastrofa),
 • Autonomne pokrajine (Pokrajinski plan smanjenja rizika od katastrofa) i

Jedinice lokalne samouprave (lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa).

Ko ima Zakonsku obavezu da izradi Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja?
 • Republika Srbija;
 • Autonomna pokrajina;
 • Lokalne samouprave;
 • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
 • Privredna društva;
 • Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
 • Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
 • Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
 • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;

Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.

Kolike su kazne za neposedovanje dokumentacije?

Zakon je predvideo da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju da:

1) ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa;

2) ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja;

3) izrađuje procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja a nema ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja;

4) ne dostavi podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Koliki period važenja imaju Procena rizika od katastrofa i ostali Planovi?

Zakonodavac je predvideo da se Procena rizika od katastrofa, kao i Planovi periodično ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian