OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE

Obuka za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Prema članu 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena za organizovanje i sprovođenje ove obuke od strane Ministarstva.

 

ALMAKS DOO BEOGRAD je od strane MUP-a – Sektora za vanredne situacije Republike Srbije dobio REŠENJE gde se daje OVLAŠĆENJE za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Br. rešenja 217-333/21, 31.03.2021.).

 

U skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019), lice koje želi da bude kandidat za polaganje stručnog ispita, dužno je da pohađa obuku.

 

Obuka obezbeđuje lakšu, doslednu i ujednačenu primenu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, pruža osnovne smernice za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja, odnosno smernice za precizno identifikovanje i procenu rizika od katastrofa, jasno određivanje preventivnih i operativnih mera reagovanja i nosioca realizacije zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica katastrofa, u cilju efikasnog upravljanja vanrednim situacijama i organizovanog odgovora na katastrofe.

 

Po završetku obuke kandidat stiče pravo na polaganje ispita. Na stručnom ispitu vrši se provera stručne osposobljenosti kandidata za organizaciju i izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Kome je obuka namenjena?

Stručna obuka se organizuje za fizička lica kao preduslov pristupanju ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije i dobijanje licence za procenu rizika. Nakon završene obuke izdaje se Potvrda o završenoj obuci za izradu procene rizika i planova zaštite i spasavanja.

Šta možemo da očekujemo na obuci?

Obuka se sastoji iz teorijskog dela i praktičnog dela i realizuje se u skladu sa Planom i Programom obuke.

Kroz teorijski deo obuke kandidatima se predstavlja zakonska regulativa u oblasti vanrednih situacija i sistema zaštite i spasavanja, kao i način izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

Praktični deo obuke sastoji se od simulacije izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Sav materijal i literaturu koja je neophodna za polaganje ispita polaznici će dobiti u elektronskom formatu.

Ko su predavači?

Obuku sprovode licencirana lica, sa dugogodišnjim iskustvom u izradi dokumenata iz oblasti vanrednih situacija.

Koliko traje obuka?
  1. Obuka traje ukupno 32 nastavna časa podeljena na 4 dana. Termini održavanja obuke će naknadno biti objavljeni u skladu sa brojem prijavljenih polaznika. Minimalan broj kandidata za organizovanje obuke je 8, dok je maksimalan broj kandidata po grupi 15.

Gde se održava obuka?

ALMAKS DOO BEOGRAD organizuje obuke u svojim prostorijama u Beogradu na adresi Gospodara Vučića 129.

Koji su uslovi za pohađanje obuke?

Uslov za pohađanje obuke je da polaznik ima najmanje visoku stručnu spremu i stečenih 240 ESP bodova (master-akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine).

Kako mogu da se prijavim za pohađanje obuke?

Kandidati koji žele da se prijave na obuku, potrebno je da popune Prijavu za obuku i da ga pošalju na e-mejl: almaks@almaks.rs

Minimalni broj kandidata za organizovanje obuke je 8, dok je maksimalan broj kandidata po grupi 15.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje obuke možete nas kontaktirati na brojeve telefona +381 11 2852 606, + 381 64 884 11 11 ili na e-mail almaks@almaks.rs.

Koliko iznosi cena obuke?

Cena obuke po polazniku iznosi 30.000 RSD, bez uračunatog PDV-a. Kandidati koji žele da se priključe obuci neophodno je da izvrše uplatu jer samo tako obezbeđuju mesto u grupi.

Kako mogu da se prijavim za polaganje stručnog ispita?

Kandidat ima obavezu da podnese prijavu za polaganje stručnog ispita u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana završetka obuke.

Polaganje stručnog ispita iznosi 15.000 RSD, bez uračunatog PDV-a i uplaćuje se na račun organizatora stručnog ispita.

Dokumenta potrebna za prijavu su:

  • obrazac Prijave za polaganje stručnog ispita
  • diploma o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena kopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi na studijama u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečenih najmanje 240 ESP bodova)
  • fotokopija lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - overeno od strane banke ili overena uplatnica
  • potvrda o završenoj obuci - izdaje ALMAKS DOO BEOGRAD;
Kako izgleda polaganje ispita?

Organizator ispita (Almaks doo Beograd) obaveštava kandidata najkasnije u roku od 20 dana pre datuma određenog za polaganje ispita o datumu, vremenu i mestu polaganja ispita. Datum održavanja ispita (termin polaganja) ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom za polaganje stručnog ispita iz oblasti izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, koju rešenjem obrazuje ministar unutrašnjih poslova iz reda zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije. Rešenjem o obrazovanju komisije utvrđuje se njen sastav i određuju predsednik, članovi, odnosno ispitivači i sekretar, kao i njihovi zamenici.

 

Ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

Opšti deo stručnog ispita polaže se pismeno rešavanjem pojedinačnog zadatka iz oblasti procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Rešavanje pismenog dela zadatka traje 180 minuta. Nakon ocenjivanja pismenog dela kandidat koji je položio opšti deo ispita pristupa polaganju posebnog dela ispita.

 

Posebni deo ispita se polaže usmeno i sastoji se od tri ispitne oblasti i to: sistem zaštite i spasavanja, procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja. Iz svake oblasti izvlači se kombinacija koja se sastoji od po tri pitanja.

 

Kandidatu koji je položio opšti i poseban deo ispita izdaje se Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Koji su uslovi za ponovno polaganje ispita?

Ponovno i popravno polaganje stručnog ispita sprovodi se ukoliko kandidat nije položio ceo ili određeni deo stručnog ispita.

 

Kandidat koji nije položio ceo ispit pristupa polaganju u prvom narednom terminu (ponovno polaganje).

Ponovno polaganje iznosi 15.000 RSD, bez uračunatog PDV-a i uplaćuje se na račun organizatora stručnog ispita.

Dokumenta potrebna za ponovno polaganje:

  • obrazac Prijave za polaganje stručnog ispita
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita - overeno od strane banke ili uplatnica

 

Kandidat koji je položio opšti deo stručnog ispita, a na posebnom delu ispita dobio jednu negativnu ocenu, polaže oblast koju nije položio. Popravno polaganje ispita moguće je najviše dva puta, u suprotnom smatraće se da kandidat nije položio ceo ispit.

Popravno polaganje dela stručnog ispita iznosi 50% od pune cene polaganja ispita odnosno 7.500,00 RSD bez uračunatog PDV-a.

 

Dokumenta potrebna za popravno polaganje:

  • obrazac Prijave za polaganje stručnog ispita gde je potrebno navesti ispitnu oblast koju polaže.
  • dokaz o uplati troškova popravnog polaganja stručnog ispita - overeno od strane banke ili overena uplatnica

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian