Procene rizika

Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku uspešnog poslovanja. Bez obzira na vrstu delatnosti i veličinu, obim proizvodnje i prostornu dimenzionisanost i tržišnu pozicioniranost, poslovne organizacije su danas izložene riziku i neizvesnosti. Procena i predviđanje budućih ishoda su nezaobilazan element strategije svake organizacije.

S obzirom na to da je rizik konstanta, organizacije su prinuđene da posluju i opstaju u uslovima rizika, te stoga moraju sa njime i da upravljaju. On se može smanjiti, ali se ne može eliminisati. Upravljanje rizikom se najčešće definiše kao prateća upravljačka funkcija gde se sve preduzetničke aktivnosti orijentišu ka mogućim rizicima. Pri tome se ispituju i kontrolišu u pogledu moguće potencijalne smetnje, da bi se preduzeće osposobilo da upravlja takvim potencijalnim smetnjama i opasnostima. 

Osnovna svrha izrade i primene procene rizika je stvaranje uslova za donošenje efikasnih i efektivnih odluka u procesu zaštite lica, imovine i poslovanja preduzeća, kao i da se utvrde i određeni postupci za zaštitu kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju krizne ili vanredne situacije.

Procena rizika je integralni deo procesa upravljanja rizikom i predstavlja celovit postupak identifikovanja potencijalnih opasnosti, analize i procena rizika u čemu Vam kompanija Almaks Security Systems stoji na usluzi.

Procena rizika u zaštiti lica, imovina i poslovanja

Vodite uspešan biznis i svesni ste vremena u kome živimo. Želite da povećate svoju, kao i bezbednost svih zaposlenih i onih koji posećuju vaš poslovni centrar, fabriku ili neki drugi objekat. Bilo da je u pitanju sistem za zaštitu od provale, video obezbeđenje ili nešto treće, jednu stvar morate imati na umu.

Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja mogu izrađivati jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, i koja imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Naš tim stručnjaka je tu da Vam asistira.

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian