Procena rizika u zaštiti lica, imovina i poslovanja

Zaštita lica, imovine i poslovanja

Šta je procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja se izrađuje po metodologiji iz srpskog standarda SRPS AL.2.003:2017, Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika, koji je harmonizovan sa međunarodnim standardom ISO 31000:2015, Menadžment rizikom – Principi i smernice.

 

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obuhvata jedanaest vrsta rizika, kije sadrže ukupno šesdeset šest različitih faktora rizika:

 1. Rizike opštih poslovnih aktivnosti
 2. Rizike po bezbednost i zdravlje na radu
 3. Pravne rizike
 4. Rizike od protivpravnog delovanja
 5. Rizike od požara
 6. Rizike od elemntarnih nepogoda i drugih nesreća
 7. Rizike od eksplozija
 8. Rizike od nusaglašenosti sa standardima
 9. Rizike po životnu sredinu
 10. Rizike u upravljanju ljudskim resursima
 11. Rizike u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja se izrađuje kroz nekoliko faza i etapa:

 1. Prikupljanje podataka;
 2. Proces procene rizika;
 3. Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 4. Komunikaciju u vezi sa rizicima.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je neprekidni proces i započinje vremenom početka procesa procene rizika, predogom mera za tretiranje identifikovanih rizika, implementacijom mera za izbegavanje, smanjenje, podelu i zadržavanje rizika, i stalnim praćenjem nivoa rizika. Sa promenom bezbednosnih prilika, spoljnih i unutrašnjih uslova, naručilac procene je dužan da inicira ažuriranje iste, a prema važećim zakonskom normativom, minimum jednom u 3 godine.

Ko može da izrađuje procenu?

Ovakvu procenu mogu izrađivati samo i jedino pravna lica koja imaju šifru delatnosti 80.10. ili 80.20. i imaju licenciranog procenitelja, ali i sama firma poseduje licencu za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Pogledajte naše licence ovde.

Koja zakonska regulativa definiše ovu procnu kao obaveznu?
 • Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 • Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016)
 • Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
Ko sve mora da izradi procenu rizika?

Shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju svako pravno lice, sem mirko pravnih lica i preduzetnika, ako planira neki posao privatnog obezbeđenja (tehničkog ili fizičkog) u obavezi je da prethodno izradi ovu procenu.

Pored navednog, Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite o bankama i drugim finansijskim organizacijama obavezuje sve finansijske institucije da izrade ovakvu procenu.

Koliko to košta?

Cene procene rizika variraju shodno Vašim kapacitetima, kako bi smo Vam izradili ponudu koja koorespondira Vašoj organizaciji molim Vas ispunite fajl koji je dostupan ispod teksta i pošaljite nam ispunjen na almaks@almaks.rs za sve nejasnoće kontaktirajte nas na 011/ 2852 606.

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian