Projektovanje – Bolnički kompleks Leskovac

Iz arhive projekata koje smo uradili izdvojićemo jedan interesantan, zahtevan I kompleksan projekat koji objedinjava najnovije tehnologije u cilju automatizacije objekta I ostvarivanja što većeg stepena energetske efikasnosti.

Predmet projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija bila je rekonstrukcija i dogradnja glavne zgrade bolničkog kompleksa, bruto površine nešto više od 22.000m2.

Rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg objekta bilo je potrebno osposobiti sve funkcionalne celine objekta i privesti ih projektovanim namenama primenom najsavremenijih tehnologija u skladu sa projektnim zadatkom, važećim propisima i standardima.

U sklopu projekta Telekomunikacionih i signalnih instalacija za potrebe rekonstrukcije i dogradnje predmetnog objekta, obrađene su tri grupe sistema:

 1. Sistemi protivpožarne zaštite
 2. Sistemi tehničke zaštite
 3. Sistemi za komunikaciju, prenos govora i podataka

Koncept tehničkog rešenja zasnovan je na na integraciji sistema, automatizaciji najvažnijih finkcionalnih celina I procesa u cilju ostvarivanja što većeg stepena energetske efikasnosti I što jednostavnijeg upravljanja objektom na nivou svih tehnoloških sistema.

Integrisani sistem za nadzor I upravljanje u jednom korisničkom interfejsu objedinjuje nadzor i/ili upravljanje tehničkim sistemima objekta : rasvetom, klimatizacijom, grejanjem i hlađenjem (KGH), menadžment energijom, kao I najvažnijim sistemima za bezbednost objekta I komunikaciju poput sistema dojave požara, gašenja požara aerosolima, ozvučenja I obaveštavanja, intercom sistema, VOIP telefonije.

Radom na jednoj software-skoj platformi raspoloživi ljudski i tehnički resursi se koriste na najefikasniji način što rezultuje racionalizacijom ukupnih troškova održavanja i upravljanja objektom.

Za svrhu centalnog nadzora i upravljanja u objektu glavne zgrade bolnice predviđena je monitoring prostorija, koja će biti opremljena sa 2 radne stanice (integrisani sitem i video obezbeđenje) i 2 video zida sa po 4 monitora za praćenje svih predviđenih parametara na nivou celog objekta. Sa druge strane, u prostoriji portirnice predviđa se 24-časovno dežurstvo osoblja fizičko-tehničkog obezbeđenja kojima će biti dodeljena prava nadzora i upravljanja samo određenim delovima sistema na lokalnoj radnoj stanici.

Fukcionalnost integrisanog sistema se ogleda u:

 • energetskoj efikasnosti kompleksa,
 • efikasnom održavanju,
 • efikasnoj usluzi prema krajnjem korisniku,
 • najvišem stepenu sigurnosti (npr. interakcija sistema za dojavu požara i kontrole pristupa sa video nadzorom).

Navedene funkcije kod krajnjeg korisnika stvaraju osećaj maksimalnog komfora, ugodnosti, posvećenosti i sigurnosti uz efikasnu racionalizaciju troškova poslovanja.

Integrisani sistem za nadzor i upravljanje nadograđen je serverima za naprednu video analitiku u cilju pružanja funkcija najvišeg bezbednosnog nivoa kroz napredne funkcije analize slike i algoritme veštačke inteligencije (deap learning algoritme) koji omogućavaju učenje I usavršavanje funkcionalnosti softvera na osnovu analize proteklih događaja. Predviđeno rešenje poseduje neograničene mogućnosti po pitanju skalabilnosti i individualne prilagodljivosti zadacima, raspoređivanje resursa  na osnovu promene u broju i težini zadataka, rutiranja događaja u okviru sistema. Sistem kontrole pristupa biće intagrisan sa video nadzorom na način da će svaka alarmna situacija biti propraćena iskakanjem slike sa najbliže kamere, pokretanjem snimanja I beležena kao metapodatak radi kasnije brže pretrage snimaka. Vizuelizacijom svih vrata pod kontrolom pristupa grafički će se pratiti statusi tih vrata I odgovarajućih kontrolera.

Klasterizacijom komponenti podsistema se u slučaju otkazivanja neke od komponenti jezgra podsistema, moguće je obezbediti neprekidan rad korišćenjem Failover komponente. Administriranje sistemom i korisničkim pravima/privilegijama je centralizovano. Radi dodatne personalizacije softvera moguće je kreiranje proizvoljnih scenarija u bezbednosnom sistemu putem makro naredbi, makro događaja i putem skripti. Podsistem ima mogućnost automatskog ili planiranog kreiranja rezervne kopije video zapisa na posebnom Video backup server, kao i sinhronizaciju video zapisa sačuvanih na serveru, sa video zapisima na memorijskim karticama kamera ili na NVR-ovima.

U okviru sistema protivpožarne zaštite predviđeni su :

 1. Sistem Automatske detekcije I dojave požara
 2. Sistem automatskog gašenja požara aerosolima I upravljanja gašenjem požara u server sobi, UPS prostorijama, spratnim rek sobama I elektro ormanima

Sistemima tehničke zaštite obuhvaćeno je sledeće:

 1. sistem video obezbeđenja
 2. sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 3. sistem IP videointerfona
 4. sistem ozvučenja i obaveštavanja

Kroz sisteme za komunikaciju, prenos govora I podataka predviđeni su:

 1. elektronska mreža za bolnički informacioni sistem, prenos glasa i podataka
 2. elektronska mreža za integraciju bezbednosnih i sigurnosnih sistema
 3. sistem IP telefonske komunikacije
 4. sistem IP interne bolničke komunikacije (interkom)
 5. sistem prozivke pacijenata (sistem redova čekanja)
 6. sistem bolničke SOS signalizacije
 7. sistem distribucije tačnog vremena
 8. sistem distribucije TV signala
 9. multimedijalni prezentacioni sistem u salama za sastanke

Zbog specifične namene i osetljive prirode objekta gde je smešten veliki broj ležećih pacijenata, zbog njihove bezbednosti i otežanih uslova evakuacije projektom je predviđen povećan nivo zaštite od požara. Pored automatskog sistema za  detekciju i dojavu požara Predviđen  je sistem za gašenje požara kondenzovanim aerosolima u prostorima gde postoji najveća mogućnost od izbijanja inicijalnog požara a to su: elektro ormani, UPS prostorije sa baterijama, rek ormani, server soba. Kao sredstvo gašenja odabrani su aerosoli jer predstavljaju veoma efikasno i pouzdano rešenje za gašenje svih vrsta požara:  klase A (čvrsta goriva), klase B (zapaljive tečnosti), klase C (zapaljivi gasovi) i klase F (kuhinjska ulja). Generatori aerosola moraju posedovati sve neophodne sertifikate koji potvrđuju njihovu usklađenost sa važećim evropskim i svetskim standardima iz ove oblasti, kao i sertifikate koji potvrđuju bezbednst za ljude i elektronsku opremu.

Telefonska centrala je projektovana na osnovu najnovijih trendova u oblasti privatnih telefonskih centrala sa ciljem da se izvrši integracija mobilnih telefonskih aparata zaposlenih sa kućnom telefonskom centralom i njihova upotreba kao terminala kućne telefonske centrale. Ovakva integracija podrazumeva upotrebu IP i WiFi mreže obuhvaćene projektom za prenos signalizacije, govornih i video signala ka klijentskoj aplikaciji instaliranoj na mobilnim telefonima zaposlenih. WiFi mreža treba da bude podešena tako da vrši prioritizaciju IP saobraćaja za potrebe telefonske komunikacije uzimajući u obzir činjenicu da je govorna komunikacija osetljiva na gubitak paketa i kašnjenja u prosleđivanju paketa. Predviđena je podrška za iOS i Android operativne sistema na mobilnim telefonskim aparatima novijih generacija. Radi obezbeđivanja bezbednosti komunikacije upotrebom aplikacija na mobilnim telefonima predviđa se upotreba enkripcije signalizacije i govornog signala po principu „end to end“

Ovim projektom unutar objekta predviđeno je postavljanje instalacije za glasovno obaveštavanje, uzbunjivanje i ambijentalnog ozvučenja, u skladu sa potrebama objekta i standardima koji uređuju ovu oblast (EN54 i EN50849). Sekundarna namena ovog sistema biće proizvanje pacijenata u sklopu redova čekanja po određenim zonama što će biti ostvareno integracijom sa interkom sistemom putem SIP protokola.

Međusobna integracija sistema ozvučenja, IP telefonije i interkoma treba da omogući pozivanje između terminala povezanih na kućnu telefonsku centralu i interkom sistem, kao i upućivanje govornih poruka sa terminala povezanih na telefonsku centralu ka zonama ozvučenja u skladu sa funkcionalnim zahtevima korisnika.

U bolnici je predviđena instalacija savremene bolničke SOS signalizacije koja podrazumeva zvučno-svetlosnu signalizaciju SOS poziva i govornu komunikaciju. Sistem je projektovan tako da omogući sledeće vrste signalnih i govornih komunikacija:

 • pacijent – medicinska sestra
 • pacijent – nemedicinsko osoblje
 • medicinska sestra – medicinska sestra
 • medicinska sestra – lekar
 • medicinsko osoblje – nemedicinsko osoblje

Ceo sistem je organizovan po medicinskim odeljenjima, koja će biti međusobno povezana.

Klijent:
Bolnica Leskovac
Datum:

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian