Procena rizika

U cilju poštovanja zakonskih obaveza i standarda iz oblasti procene rizika, kao i smanjenja rizika od potencijalnih elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća, različitih vidova kriminaliteta, ugrožavnja životne sredine, požara i eksplozija, sigurnosti na radu i ostalih vidova ugrožavnja, tim licenciranih procenitelja kompanije Almaks doo Beograd pristupio je izradi Procene rizika od katastrofa, Plana zaštite i spasavanja i Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Posao izrade Procene rizika od katastrofai procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, započet je formiranjem radne grupe, koja u prvoj fazi projekta izlazi na teren, upoznaje se sa tehnološkim i radnim procesom kompanije. Nakon obavljenih konsultacija i pribavljenih podataka od strane klijenta, stekli su se uslovi za izradu ovih procena.

U drugoj fazi u cilju izrade Procena rizika, na osnovu ulaznih podataka, identifikovali smo potencijalne opasnosti koje mogu da se dogode na lokaciji, koje mogu biti uzrokovane elementarnim nepogodama ili tehničko-tehnološkim nesrećama. Na osnovu prikupljenih podataka i dostavljene dokumentacije od strane klijenta, pristupili smo izradi dokumenta, po tačno utvrđenoj Metodologiji koja je definisana Zakonom. Primenom odgovarajućih parametara kao što su verovatnoća pojave neželjenog događaja i posledica po štićene vrednosti (zaposleni, materijalna dobra, imovina,..) dobili smo rezultat, odnosno nivoe rizika opasnosti po kompaniju i zaposlene, što smo prikazali takozvanim kartama rizika. Karte rizika smo izradili kako bi se slikovito i metodološki prikazala lokacija potencijalne opasnosti, sa pozicijama organa državne uprave i hitnih službi, čija je delatnost reagovanje u slučaju vanrednog događaja, odnosno vanredne situacije.

Druga faza u cilju izrade procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je imala za zadatak identifikaciju bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. Ova identifikacija je vršena kroz obilazak lokacije i kombinaciju istraživačkog alata upitnika i intervijua sa radnom grupom naručioca. Kroz kodiranje predmetnih podatka i upotrebom metodologije srpskog standarda SRPS A.L2.003:2017, u skladu sa kojim se procena rizika izrađuje, svakom riziku je dodeljena numerička vrednost i dobijeni su nivo i kategorija rizika.

Na osnovu dobijenih rezultata, u obe procene rizika, odredili smo da li je rizik od identifikovanih opasnosti prihvatljiv ili neprihvatljiv. Za neprihvatljive rizike dali smo niz mera za tretman rizika koje kompanija mora da uvede i primeni, kako bi se rizik sveo na prihvatljiv nivo.  Ovom fazom se prosces izrade procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja završava.

Procenom rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja su registrovane snage i slabosti sistema bezbednosti organizacije, kao što su i date korektivne mere, da bi sama organizacija bila spremna za operativno, strategijsko i taktičko delovanje u slučaju ispoljavanja nekog od identifikovanih rizika, a sve u cilju da se period dezorganizacije sistema svede na minimum i da štete po materijalna i nematerijalna pokretna i nepokretna dobra, kao i lica budu najmanje moguće.

Plan zaštite i spasavanja je dokument koji smo izradili u skladu sa Procenom rizika od katastrofa. To je osnovni planski dokument na osnovu koga se zaposleni organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ljudskih života i materijalnih dobara i imovine kompanije. U planu je tabelarno prikazano ko je za šta zadužen u slučaju vanrednog događaja na lokaciji.

Primenom svih ovih mera kompanija je ostvarila ogromne benefite u pogledu zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća. Izradom ovih akata kompanija je delovala proaktivno, u cilju preventivnog delovanja na potencijalne opasnosti, i time značajno smanjila rizik od pojave istih na lokaciji. Izrađena su kvalitetna akta, a potvrda toga je dobijena saglasnost na celokupnu dokumentaciju, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave Grada Beograda za vanredne situacije.

Datum:

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian