Izvođenje tehničkih sistema – Blok 32

1. SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA

Sistem dojave požara obezbedjuje blagovremenu signalizaciju požara, mesta nastanka požara, kao i alarmiranje dežurnog osoblja i prisutnih ljudi u objektu da je do požara došlo. Signalizacija požara je realizovana preko alarmnih sirena i na centralnom uređaju, a takođe je obezbeđena i automatska telefonska dojava alarma.

Da bi ostvario navedene funkcije sistem signalizacije požara sastoji se od:

 • analogno-adresibilnih centrala za dojavu požara
 • paralelnog tabloa
 • automatskih i ručnih javljača požara
 • elemenata za signalizaciju (sirene, paralelni indikatori, telefonski dojavljivač)
 • izvršnih I/O modula
 • kablovske instalacije.

Predviđeni sistem obezbeđuje informaciju na centrali sa svakog detektora i javljača požara sa individualnom adresom. Svaka prostorija na ovaj način ima sopstvenu adresu (zonu) na centrali što omogućava brzo definisanje mesta izbijanja požara.

Na nivou kompleksa predviđen je distribuirani sistem dojave požara sa 2 adresabilne centrale dojave požara međusobno umreženih u komunikacioni prsten. U prostoriji portirnice na nivou prizemlja predviđen je paralelni tablo za nadzor sistema. Lokalna signalizacija požara treba da bude realizovana preko alarmne zvučne i svetlosne signalizacije.

Na sistem automatske dojave požara dovode se određene informacije bitne za bezbednost objekta. Ovo se realizuje pomoću ulaznih (akvizicionih) modula na detektorskoj petlji.  Na iste se dovode statusni signali stanja određenih tehničkih sistema (npr. prorada sistema za gašenje i drugi). Ovi signali se prosleđuju požarnoj centrali koja ih tretira kao upozorenje ili korisnu informaciju za preduzimanje daljih koraka po pitanju bezbednosti objekta. Centrala za kontrolu gašenja prosleđuje na naveden način informaciju o predalarmu (prorada zona detekcije). Takođe, na isti način, centala za kontrolu gašenja prosleđuje informacije o blokadi gašenja, aktiviranju gašenja i signalu greške, sa svakog modula za gašenje.

Radi napajanja alarmnih linija koje su dosta udaljene od centrale za dojavu požara predviđene su dodatne napojne jedinice sa rezervnim akumulatorskim baterijama, koje su distribuirane po objektu na način da omoguće napajanje svih predviđenih alarmnih linija. Svi ormarići sa napojnim jednicama su propisno uzemljeni bakarnom pletenicom 16mm2.

S obzirom da u objektu postoji 24-oro časovno dežurstvo, radi blagovremenog obaveštenja o nastanku požara interventne, odnosno vatrogasne službe, na sistem se ne mora priključiti telefonski dojavni automat.

Automatski detektori požara su postavljeni u svim bolničkim sobama, sobama za medicinsko osoblje, lekarskim sobama, kancelarijama, bolničkim blokovima, zajedničkim prostorijama, tehničkim prostorijama i svim drugim prostorijama gde postoji požarni rizik.

Ručni javljači požara su postavljeni na putevima za evakuaciju duž koridora, stepeništa, kod ulaza u objekat.

Za osnovni tip detektora sistema dojave požara usvojen je optičko-dimni detektor, jer on vrši otkrivanje pojave požara u ranoj fazi njegovog razvoja.

Za realizaciju izvršnih funkcija predviđeni su odgovarajući relejni moduli. Interno alarmiranje u objektu predviđeno je alarmnim sirenama.

2. SISTEM DETEKCIJE UGLJEN-MONOKSIDA

Sistem za detekciju gasa je urađen u skladu sa važećim protivpožarnim propisima. Predviđeno je i prosleđivanje alarmnih signala sa sistema detekcije gasa ka centrali sistema dojave požara. Ova veza se ostvaruje preko ulaznih modula. Centralom sistema automatske dojave požara će delovati na izvršne funkcije.

Ovaj sistem služi za otkrivanje povećane koncentracije ugljen-monoksida i sastoji se od:

 • centralnog uređaja sa odgovarajućim brojem zona
 • detektora gasa CO
 • jednostranih i dvostranih upozoravajućih panela
 • alarmnih sirena sa bljeskalicom
 • kablovske instalacije.
3. SISTEM VIDEO OBEZBEĐENjA (CCTV)

U skladu sa namenom objekta i zahtevima investitora predviđen je savremeni IP sistem video nadzor sa najsavremenijim kamerama visoke rezolucije , minimalno 2MP (1920×1080) koji će obezbediti praćenje kompletnog kompleksa objekta sa kamerama odabranim i pozicioniranim tako da sa fasade objekata pokrivanju i ambijent kompleksa po dubini koliko je to moguće. Ovo podrazumeva praćenje svih ulaza u objekte, koridora, kolskih i pešačkih ulaza u kompleks, kao i zajdeničkih prostora i prostorija specijalne namene unutar objekta.Sve kamere su ONVIF kompatibilne,  imaju najmanje dve vrste kompresije slike H264 (ili H265) i MJPEG, mogućnost simultanog slanja najmanje dva streem-a, enkripciju podataka, dan/noć funkciju, WDR, eliminaciju pozadinskog osvetljenja, da imaju ugrađene IC diode i slot za SD karticu. Tehničkim rešenjem je obezbeđeno lokalno čuvanje snimljenog materijala na centralnom NVR/Sotrage uređaju u minimalnom trajanju od 30 dana, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju. Nadzor i kontrolu nad sistemom video nadzora imaće obučeno osoblje obezbeđenja sa odgovarajućo licencom MUP-a.

4. SISTEM OZVUČENjA I OBAVEŠTAVANjA

Projektom je predviđen 100W sistem ozvučenja i obaveštavanja koji treba da pokrije sve zajedničke prostore objekta, koridore, sestrinjske i doktorske sobe, sobe za odmor, sobe za pacijente. Ugradni ili nadgradni zvučnici su predviđeni u svim delovima objekta. Postavljen je kombinovani analogni i IP sistem za glasovno obaveštavanje i emitovanje zvučnih zapisa.

Instalacija javnog ozvučenja omogućava emitovanje radiodifuznog programa i lokalnog audio programa preko MP3 plejera kao i mogućnost emitovanja različitih obaveštenja osoblju preko mikrofonskih konzola ili automatskih obaveštenja u slučaju opasnosti.

Sistem je podeljen u više zona u skaldu sa organizacijom objekta.

5. SISTEM KONTROLE PRISTUPA

Sistem kontrole pristupa je namenjen za kontrolu kretanja zaposlenih/posetilaca i pristupanju određenim prostorijama/poslovnim zonama. Namenjen je i za zaštitu objekta od nedozvoljenog ulaska u štićene prostorije. Sistem je dizajniran tako da poveća bezbednost definisanjem pristupnih dozvola za svakog korisnika na osnovu određenih oblasti u objektu i vremenskog trenutka. Sistem vodi i održava evidenciju ovih događaja.

Sistem kontrole pristupa poseduje mogućnost definisanja kako prostornih, tako i vremenskih zona, na proizvoljan način i bez ograničenja, u skladu sa željama korisnika. Isti softver ima mogućnost evidencije radnog vremena, ali validatori evidencije radnog vremena su posebni.  Sistem omogućava kreiranje više hijerarhijskih nivoa korisničkih naloga sa različitim pravima pristupa softveru, a kompletnu korisničku kontrolu nad sistemom i programiranje kartica imaće samo osoblje sa softverski dodeljenim pravima.

6. SISTEM VIDEO INTERFONA

Na određenim lokacijama / ulazima gde se ukaže potreba je predviđen savremeni IP video interfonski sistem.  Video interfonima su pokriveni svi pešački i kolski ulazi u kompleks. Centar komunkacije je pult obezbeđenja gde je izvršena montaža IP video interfonskog monitora.

7. SISTEM PROTIVPROVALNE SIGNALIZACIJE

Radi zaštite objekta od prepada i provale projektom je predviđen sistem za signalizacije provale unutar objekata od značaja unutar kompleksa. Protivprovalna zaštita treba da obezbedi detekciju i signalizaciju svakog pokušaja neovlašćenog ulaska u unutrašnjost objekta kada u njemu nije prisutno osoblje. Za detekciju provale je primenjen PIR ili dualni PIR/MT detektor prisustva, detektori loma stakla i magnenti kontakti koji će štititi sve prostorije po perimetru objekta na onim etažamama na koje je moguće izvršiti upad spolja. Sistem se sastoji o jedne ili više protivprovalnih centrala u zavisnosti od konfiguracije objekata i podeljen je na više protivprovalnih sektora/particija i  zoniran je prema arhitektri objekata. Svaki protivprovalni sektor/particija ima mogućnost zasebnog naoružavanja i razoružavanja sa tastatura/šifratora pozicioniranih na ulazima u sektore.  Nadzor celog sistema vršiće osoblje obezbeđenja.

8. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

Mreža je realizovana kao strukturni kablovski sistem u skladu sa standardima ISO/IEC 11801 i EN 50173 kao i na osnovu preporuka vodećih proizvođača opreme u toj oblasti. Sistem će omogućiti prenos podataka u okviru različitih arhitektura računarskih mreža (Fast/Gigabit Ethernet, ATM i dr.)

U pripadajućem objektu predviđene su dve nezavisne LAN mreže:

 1. DATA (CORPORATE) LAN, odnosno elektronska mreža za prenos podataka, realizaciju govorne komunikacije (VoIP) i distribuciju Internet signala.
 2. SECURITY LAN, odnosno elektronska mreža za prenos signala bezbednosnih (security) i sigurnosnih (safety) sistema kao što su: video nadzor, kontrola pristupa, dojava požara, detekcija gasa….

Predviđeno je da svaka LAN meža bude kategorije 6a (kablovi Cat.6a, priključnice Cat.6a) koja obezbeđuje protok podataka do 10Gbit/sec. Strukturna kablovska mreža sastoji se od: zajedničke traserske galanterije (rekova, cevi, creva, prodora, vertikala…), zajedničkog optičkog magistralnog kabla, ali uz korišćenje zasebnih optičkih vlakana za svaku mrežu (DATA i SECURITY) i zajedničkih etažnih rekova u server sobi i prostoriji tehničke podrške, ali zasebne i potpuno nezavisne bakarne instalacije, zasebne pasivne priključne opreme (optički i bakarni patch paneli), zasebnih pristupnih switch-eva u zajedničkim etažnim ormanima. Glavna koncentracija mreže je server sala na prvom spratu objekta. U server sobi predviđen je jedan stojeći rek orman 42H, a drugi rek orman, takođe 42U, se predviđa u kancelariji 30 na spratu objekta.

Klijent:
Blok 32
Datum:

Naša lokacija

Od 1991. godine brinemo o bezbednosti
i sistemima tehničke zaštite.

m
sr_RSSerbian